วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2555โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๔

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๔ เป็นโรงเรียนในเครือบดินทรเดชาแห่งที่ 4 ประกาศจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2538บนพื้นที่ของสนามกอล์ฟเพรสซิเด้นท์ คันทรีคลับ อันได้รับบริจาคจากคุณสุรศักดิ์และคุณกอบพร ชินวงศ์วัฒนา โดยกรมสามัญศึกษามอบให้โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เป็นผู้ดูแลในระยะเริ่มแรก


ปัจจุบัน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๔ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษในกรุงเทพมหานคร ประเภทสหวิทยา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาเต็มรูปแบบ (ม.1 - ม.6) ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นประจำปีการศึกษา 2541 และเป็นหนึ่งในโรงเรียนโครงการ "หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน" โครงการของกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๔ จัดตั้งเป็นสาขาของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  บนพื้นที่ประมาณ 10 ไร่เศษของสนามกอล์ฟเพรสซิเด้นท์คันทรีคลับ   แขวงลำต้อยติ่ง   เขตหนองจอกกรุงเทพมหานคร   ได้รับบริจาคจากคุณสุรศักดิ์  และ  คุณกอบพร ชินวงศ์วัฒนา โดยการติดต่อประสานงานของ พลเอกวิโรจน์ และ คุณหญิงลักขณา แสงสนิท ผู้ก่อตั้งและอุปการะโรงเรียน จัดการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2537   โดยใช้สถานที่ของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เป็นที่จัดการเรียนการสอนในระยะเริ่มแรก จนกระทั่งกระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งโรงเรียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2538 โรงเรียนจึงได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 5 ชั้น และงบประมาณปรับปรุงสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน
หลังจากอาคารเรียนสร้างแล้วเสร็จในปีการศึกษา 2540   จึงได้ย้ายนักเรียนบางส่วนมายังสถานที่ตั้งปัจจุบัน   โดยมี นายสมชาย เทพแสง ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ พัฒนาขึ้นเป็นลำดับและในปีการศึกษา 2541  นายจำลอง เชยอักษร   ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ในขณะนั้น เป็นผู้ช่วยประสานงานเพื่อช่วยบริหาร และพัฒนาด้านต่างๆ ภายในโรงเรียน ต่อมาได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๔    และได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่น จากกรมสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา 2542
ในวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2543 โรงเรียนได้จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบการสถาปนาโรงเรียน 6 ปี โดยจัดสร้างอนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี), ห้องสมุดพลเอกวิโรจน์และคุณหญิงลักขณา แสงสนิท และได้รับเลือกเป็นตันแทนของกรมสามัญศึกษาเข้าประกวดโรงเรียนและนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ได้รับรางวัลชมเชยจากกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่องการประกันคุณภาพสถานศึกษาของกรมสามัญศึกษา และนักเรียนได้รับรางวัลเยาวชนผู้มีความประพฤติและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมด้วย
ปัจจุบัน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๔ ได้พัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครอง และชุมชน เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ เปิดการสอนระดับมัธยมศึกษาเต็มรูปแบบ ม.1 - ม.6 พร้อมด้วยระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องอ.เยาวดี  จันทรวงษ์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น