วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2555

เกียรติประวัติโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๔


       โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๔ มุ่งส่งเสริมนักเรียน และบุคคลากร พร้อมทั้งอาคารสถานที่ จนได้รับรางวัลจากสถาบัน และหน่วยงานราชการต่างๆ  อาทิ 
  •  รางวัลโรงเรียนดีเด่นประจำปีการศึกษา 2541 จากกรมสามัญศึกษา
  •  รางวัลชมเชยการประกวดโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ประจำปีการศึกษา 2545 จากกระทรวงศึกษาธิการ
  • โรงเรียนต้นแบบในโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน ในปี พ.ศ. 2549  อ.เยาวดี จันทรวงษ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น